Теми

MountainSafety.info е в процес на разработване и създаване на нови теми. След темата - Спасяване при лавинно нещастие не случайно идва темата - Планинска медицина, която е следващата логична стъпка, като оптимално взаимодействие между лавинното спасяване и първичната долекарска помощ на място, които са от решаващо значение за последващи положителните резултати. MountainSafety.info не е свързан единствено с лавините и темите отнасящи се за зимната планина,  неговото съдържание за в бъдеще ще обхване всички аспекти относно безопасността и спасяването в планински условия. Покривайки един широк спектър от теми свързани със скали, лед, ледници, навигация/ориентиране, времето в планините, вземане на решения и други.
Съгласуването на текстовете и терминологията в рамките на темата, както и между други сходни теми е ключовият фактор при създаване на съдържанието на MountainSafety.info.
Всички преводи се правят от една опитна група членове, които са 100% запознати с методите, техниките, системите и стратегиите от практическа гледна точка, както и от точката на преподаване.
За да постигнат тези цели членовете на работната група на MountainSafety.info са в тясно сътрудничество не само докато създават нови материали, но и като преподават в курсове със същата тематична насоченост за да гарантират едно по високо ниво на синхронизираност и практичека разбираемост на съдържанието.
Спасяване при лавинно нещастие
Спасяване при Лавинно Нещастие е първата тема в съдържанието на MountainSafety.info
В нашата работна група имаме специалисти, представители от ключови групи и различни нива от: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Канада, Хърватска, Франция, Германия, Холандия, Исландия, Италия, Япония, Норвегия, Полша, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария и Америка.
Четири години на първоначална усилена работа, също така общи научни изследвания и програма построена на базата на най-добрите практики - спасяване при лавинни нещастия. Като пионери от тази работна група, ние едновременно развихме един успешен международен подход за сътрудничество, като създадохме един напълно нов, web базирано работно помагало, като този портал.
Изследваи
Първа помощ / Планинска медицина
Съдържанието по настоящем се разработва в сътрудничество с членовете на работната група, които са представители от различни държави, обществени организации и частни случаи.
Изследваи
Лавини и Управление на риска
Съдържанието по настоящем се разработва в сътрудничество с членовете на работната група, които са представители от различни държави, обществени организации и частни случаи.
Изследваи