انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

نسبت بین سرعت ، دقت و قاطعیت

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
سرعت جستجو ، دقت و قاطعیت در جستجو سه کلید اساسی در عملیات جستجو می باشند . برای جستجوگران حرفه ای ، فهم رابطه بین این سه متغیر و تاکتیک اجرا کلیداصلی موفقیت می باشد
18
1201-1045
1 (21.11.2019)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید