Γενικοί Όροι επιχείρησεων

Ισχύει η Ελβετική νομοθεσία