Επιλογή ομάδας χρηστών
Αλλαγή προσαρμοσμένης διαμόρφωσης
Φόρτωση προεπισκόπησης
Αποτυχία φόρτωσης της προεπισκόπησης

Πρωτοβάθμια εκτίμηση θύματος από χιονοστιβάδα

Φόρτωση προεπισκόπησης
Αποτυχία φόρτωσης της προεπισκόπησης
Τα σημαντικά πρώτα βήματα για αξιολόγηση του τραυματία από χιονοστιβάδα
14
1201-1102
1 (22.07.2021)
Η τιμή υπολογίζεται ανολόγως τον χρήστη. Εισαγάγετε το πρώτο στοιχείο στο καλάθι αγορών και επιλέξτε το είδος χρήστη.